COOP Plzeň » Historie COOP Plzeň, družstva

Začátky družstevnictví ve světě a na území našeho státu

Spotřební družstevnictví má v českých zemích dlouholetou tradici, sahající až do roku 1847, kdy krátce po vzniku družstva anglických „Rochdaleských průkopníků“ vzniklo první české družstvo – Pražský potravní a spořitelní spolek. Družstevní myšlenky, tedy myšlenky solidarity, svépomoci a spolupráce v materiální a sociální oblasti se dále šířily a stát byl postupně nucen deklarovat i jejich legislativní rámec a existenci ve výrobě, obchodě a službách a to již za Rakouska - Uherska. Na přelomu století a zejména po první světové válce zakotvila družstevní myšlenka ve všech oblastech podnikání. Rozvíjela se družstva spotřební, výrobní, zemědělská, zpracovatelská, nákupní, odbytová, ale i družstevní záložny, kulturní a bytové družstevnictví.
 

Naše začátky a rozvoj

Západočeské konzumní družstvo v Plzni vzniklo na podzim roku 1918 sloučením několika konzumních a výrobních spolků, mezi něž patřily Konsumní a úsporný spolek centralistů Plzeň, Všeobecný konsumní spolek v Božkově, Konzumní spolek Vpřed v Kaznějově, Konsumní spolek svornost v Nýřanech a zapsané dělnické společenstvo Volnost k zaopatřování potravin a příbytků v Čechách v Tlučné. Sídlo ústředí družstva je od roku 1919 v získané nemovitosti Konzumního spolku pro zřízence Škodových závodů, které se sloučilo se ZKD v dubnu téhož roku. Slučování pokračovalo a během třiceti let byla působnost družstva vymezena pro oblast, jejímiž středisky vedle Plzně byly Manětín a Plasy k severu, Radnice, Rokycany, Zbiroh a Mirošov k východu, Nýřany směrem k západu a Staňkov, Domažlice, Přeštice, Klatovy, Kdyně, Sušice, Plánice, Blovice a Horažďovice směrem k jihu. Stalo se silnou družstevní organizací v Čechách se širokým spektrem činnosti. Kromě prodejen vlastnilo zásobovací sklady i mnohé moderní a výkonné výroby jako pekárny, mlékárnu, dílny, krouhárny zelí i stáčírnu piva. Při ZKD vzniklo v roce 1925 i Západočeské truhlářské družstvo v Plzni, které vyrábělo především velice žádaný nábytek a v roce 1924 bylo založeno z výrobního oddělení ZKD samostatné Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo v Plzni, známé mnoha generacím na Plzeňsku pod značkou ZŘUD. ZKD podnikalo dokonce i v zemědělství, když vlastnilo dva velkostatky (Žákavá, Chlumčany) a statek v Plzni.
 

Státní zásahy družstvu neprospívaly

Během druhé světové války rozvoj družstva stagnoval. Zpočátku došlo vlivem okleštění republiky ke snížení stavu prodejen cca o 40, poté na základě státních výnosů byla do družstva začleňována družstva menší. Na konci války došlo při bombardování k těžkým škodám na majetku družstva. Plány na jeho obnovu však nemohly být realizovány, neboť stát učinil násilné zásahy do demokratických principů a majetku družstva. Nejprve muselo družstvo převzít zkonfiskované a posléze v roce 1948 i malé znárodněné prodejny, restaurace a potravinářské výroby. Začleněny do něj byl opět i ZŘUD, ZTD a také např. Železniční konzumní družstvo v Plzni. Družstvo se tak stalo obrovským, těžko zvladatelným kolosem. Od roku 1950 docházelo k zeštíhlování ZKD a v souladu s tehdejším územním členěním ke vzniku menších družstev Jednota, nazývaných také Selpa, která se v následujícím období opět slučovala ve větší celky – okresní Jednoty. Družstvům byla přisouzena úloha zásobování venkova a to převážně menších obcí. Koncem  roku 1952 musely být státnímu sektoru předány prosperující městské prodejny i potravinářská výroba. Do majetku družstev byly začleněny menší soukromé prodejny a restaurace. Západočeské konzumní družstvo v Plzni ztratilo skoro celou svou základnu a od druhého pololetí roku 1953 vstoupilo do likvidace, která byla ukončena v roce 1956. Tím de facto došlo k zániku tohoto nejen hospodářsky, ale i sociálně významného subjektu.
 
Dne 30. 9. 1956 ustavující Valná hromada schválila vznik družstva Jednota, okresní lidové spotřební družstvo v Plzni, které bylo zapsáno do Obchodního rejstříku 17. října 1956. Od tohoto data je zachována právní kontinuita družstva, přestože v následujících letech docházelo ještě k různým organizačním změnám, změnám názvu či transformaci družstva v roce 1992. Toto družstvo se stalo právním nástupcem ZKD v Plzni.
 

Rozvoj venkova a návrat do Plzně

V dalším období docházelo k postupnému  rozvoji družstva výstavbou a modernizací sítě prodejen i restaurací. V rámci budování občanské vybavenosti byly mnohé objekty postaveny v tzv. akcích “Z” občany vesnic, družstvo však hradilo státu (zastoupeným tehdejšími okresním národním výborem) plné rozpočtové náklady včetně práce. Potravinářské prodejny ve větších obcích okresu však patřily stále do působnosti státního obchodu. Později došlo i k pozvolnému návratu družstva do Plzně, kde družstvo otevíralo nové prodejny a restaurace. Od roku 1968 začalo družstvo provozovat velkoobchodní činnost.
 
V roce 1972 se podařilo vybudovat dvě dodnes významné provozní jednotky - obchodní dům Družstevní Centrum v Plzni-Doubravce a po nezměrném úsilí i hotel Ural v samém středu města.
 
Podle transformačního projektu provozovalo družstvo v roce 1989:
 • 303 prodejen včetně pojízdných
 • 190 PVS – 163 nevyvařujících a 27 vyvařujících
 • 4 hotely
 • 2 VO sklady
 • 3 výkupní sklady
 • 2 lahůdkářské výrobny a 1 cukrářskou výrobnu
 •  

  Transformace družstva

  Do zcela nové etapy vstoupilo družstvo po  roce 1989, kdy muselo opět čelit pokusům o likvidaci družstev. Na základě restitučních zákonů bylo povinno vydat oprávněným osobám majetek, který z  rozhodnutí státu několik desítek let udržovalo a zhodnocovalo. Na druhé straně nebyl v souladu s těmito zákony přiznán družstvům, tedy ani našemu družstvu, nárok na náhradu majetku, který jim byl v minulosti protiprávně odňat. Rozdělit majetek a činnost družstva se nepodařilo ani zpracovatelům konkurenčního transformačního projektu. Shromážděním delegátů byla v říjnu 1992 schválena transformace družstva dle návrhu představenstva i změna obchodního jména z  Jednota Plzeň-jih na Západočeské konzumní družstvo Plzeň, čímž jsme se přihlásili k odkazu našeho právního předchůdce.
   
  Obnovení tržního prostředí pro nás tedy započalo rozsáhlými změnami vyvolanými vracením majetku bývalým majitelům, které trvalo několik let a vyžádalo si značné pracovní úsilí, organizační změny i značné finanční prostředky Rovněž změna financování zásob a přepočet úvěrů TOZ (na trvale se obracející zásoby) a jejich částečný převod na Konsolidační banku znamenalo pro družstvo po mnoho let značné finanční zatížení a limitující faktor. Na rozdíl od státních podniků nebylo organizacím spotřebního družstevnictví z těchto závazků nic prominuto. Současně muselo družstvo reagovat na vznik konkurence, zprvu soukromníků a později i konkurenci zahraničních obchodních řetězců. Kapitálově silné nadnárodní společnosti přicházely do naší republiky od severu a západu a mnohé z nich začínaly investovat za podpory našeho státu právě v Plzni a okolí. Jejich vstup přinesl zcela jistě zvýšení kultury prodeje, ale i velké změny v dodavatelsko-odběratelských vztazích a nákupu zboží a postupně změnil i nákupní zvyklosti obyvatel.
   
  Stanovením priorit, redukcí a postupnou racionalizací činnosti i prodejem části majetku družstva se nám podařilo snížit vysokou zadluženost družstva a stát se opět finančně poměrně stabilním subjektem a seriozním obchodním partnerem i zaměstnavatelem. Majetek družstva je letitý, z čehož vyplývá značná potřeba změn. Jejich rychlost a rozsah však může a musí odpovídat především tvorbě vlastních zdrojů, které jsme začali získávat úměrně s oddlužováním družstva (zejména po splacení úvěru Konsolidační bance). Zdrojem pro financování investic je samozřejmě i úměrná výše cizích prostředků, zejména investičních bankovních úvěrů. Tak se v posledních letech změnil vnější i vnitřní vzhled našich prodejen a jejich vybavení, investujeme do obnovy hotelu Central i lahůdkářské a cukrářské výrobny. Mnohé investice byly vyvolány i změnou legislativy v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie, které však v mnoha případech byla pouze přechodné (bohužel někdy přílišnou horlivostí našich státních úředníků, jindy jako výraz politické vůle). Po jedenácti letech jsme se vrátili také k velkoobchodní činnosti. Majetek družstva, který není využíván pro vlastní činnost, je pronajímán či nabízen k odprodeji.
   

  Současnost

  Podnikatelská činnost družstva je zaměřena do 4 oblastí. První je maloobchodní prodej potravin a průmyslového zboží denní potřeby. Současná obchodní síť čítá 60 prodejních jednotek umístěných v Plzni a na jižním Plzeňsku, z toho 58 potravinářských a smíšených a 2 průmyslové. Prodejny jsou blízko zákazníkovi a slouží hlavně k denním nákupům a významně se podílejí na zásobování obyvatel venkovského prostoru. V roce 2008 jsme v rámci celorepublikového projektu SČMSD provedli vnější  rebranding všech našich prodejen. Všechny naše prodejny mají zaveden pokladní systém a jsou vybaveny moderní komunikační a výpočetní technikou, což je důležitý předpoklad pro zkvalitňování a rozvoj služeb. Pro své zákazníky máme věrnostní program, zajišťujeme pro ně pravidelné promoční akce skupiny COOP i vlastní marketingové akce. Od prosince 2009 přijímáme v našich prodejnách standardní platební karty, poskytujeme služby cash-back a dobíjení mobilních telefonů. Podnikáme v neúprosném tržním prostředí a tak se nám bohužel ne ve všech místech, kde vlastníme prodejny, daří, přesto je naší prioritou zajistit ve všech našich prodejnách příjemné prostředí a kvalitní služby.
   
  Věříme, že potravinářské prodejny patří i do menších obcí, že mají být blízko zákazníkovi, i když zde pochopitelně podnikání není tak efektivní jako ve větších místech. Proto věříme, že obyvatelé malých vesnic, kteří jsou ve značné míře též členy a tedy spoluvlastníky družstva, svými nákupy přispějí k prosperitě i těchto menších prodejen a tím i k jejich zachování.
   
  Naše družstvo vybudovalo, vlastní a provozuje čtyřhvězdičkový hotel Central (dříve Ural), který je cenný svou polohou na Náměstí Republiky, v samém centru Plzně. Tento hotel z roku 1972 prošel postupnou rekonstrukcí a nabízí moderní služby, odpovídající náročným požadavkům současných hostů. Dokladem toho je čerstvě obhájená certifikace Asociace hotelů a restaurací ČR. Nabízíme zde příjemné ubytování v nově vybavených pokojích, výbornou kuchyni, příjemné posezení v nově zmodernizované nekuřácké restauraci s výhledem na historické náměstí, či v café, v letních měsících rozšířeném o zahrádku. Máme nově vybavený suite pro vozíčkáře i bezbarierový přístup do hotelu a restaurace. Rádi uvítáme i rodiny s dětmi, nabízíme dětské menu, hrací koutek i přebalovací pult. Zajistíme pořádání společenských firemních i soukromých akcí - školení, svatby, přátelská setkání, rauty. V krásném prostředí moderního Wellness centra mohou zregenerovat své síly nejen hoteloví hosté. I zde je naším cílem spokojený, vracející se host – zákazník.
   
  Třetí oblastí našeho podnikání je lahůdkářská a cukrářská výroba. Nabízíme široký sortiment čerstvých lahůdkářských balených i volně vážených výrobků, jako jsou např. saláty, pomazánky, chlebíčky, bagety, knedlíky i další polotovary. Oblíbené tradiční čerstvé cukrářské zákusky a dorty (chutnají jako od maminky) doplňují i trvanlivější cukrářské pečivo a jogurty. Velmi oblíbené jsou i naše pouťové koláče. Mezi naše zásady patří používání konzervačních přípravků pouze na bázi přírodních produktů, proto se naše výrobky „nehonosí“dlouhou dobou trvanlivosti. Všechny výrobky rozvážíme ve vlastních chladírenských vozech do vlastních provozoven i cizím zákazníkům. Vyrábíme též dorty netradičních tvarů a to nejen dle našeho katalogu, ale i podle konkrétních přání a požadavků našich zákazníků.
   
  Na přelomu let 2008 a 2009 jsme vybudovali moderní velkoobchodní sklad chlazeného zboží, v Plzni – Liticích a od března roku 2009 jsme zahájili jeho provoz. Zajišťujeme logistiku mlékárenských a masných výrobků, baleného masa, rybích výrobků, tuků a vajec. Díky tomu můžeme nabízet široký sortiment chlazeného čerstvého zboží i v malých prodejnách. Rozvoz zboží zajišťujeme chladírenskými vozy značky Volvo.
   

  Nový název od 1. 7. 2022

  S účinností od 1.7.2022 dochází ke změně obchodního názvu Západočeského konzumního družstva Plzeň, se sídlem Poděbradova 1389/31, 301 00 Plzeň, IČO 00031976, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni odd. Dr XXVI, vl. 217 (dále jen družstvo) na
   
  COOP Plzeň, družstvo

  Kam patříme

  COOP Plzeň, družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev, jeho prostřednictvím i členem Mezinárodního družstevního svazu. Hlásí se k mezinárodním družstevním principům a plní funkci podnikatelskou a sociální. Bohužel při neexistenci družstevního zákona a za současné legislativy nemáme pro sociální funkci srovnatelné podmínky jaké mají naši kolegové v Evropě, či jinde ve světě. Jsme též členy COOP Centra Praha, družstva, který je naší nákupní organizací a správcem družstevních řetězců TIP a TUTY, ve kterých máme zapojeny naše prodejny. Patříme do skupiny COOP, v jejímž rámci se zapojujeme do celosystémových projektů a spolupracujeme s ostatními spotřebními družstvy.
   

  Naše budoucnost závisí i na vás

  V současné době bojujeme i my s důsledky světové hospodářské krize. Jsme ryze českou firmou, jejímiž vlastníky jsou členové družstva. Podnikáme plně v souladu s platnou českou legislativou. Jen těžko můžeme obstát v cenové válce se silnými zahraničními společnostmi. Snažíme se, abyste v našich prodejnách, které jsou blízko vás, nakoupili v příjemném prostředí vše potřebné. U nás ušetříte čas i peníze, protože u nás nakoupíte rychle a právě to potřebné, ne zbytečné. Nakoupíte výrobky od tradičních českých dodavatelů za rozumnou cenu. Věříme, že s pomocí vás, našich věrných zákazníků, překonáme i tuto pro nás všechny obtížnou dobu.
   
  Naším heslem je: „Byli, jsme a budeme tu pro vás!“ a naším cílem je spokojený, vracející se zákazník.
   
  KONTAKT